OFERTA PRACY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
zatrudni osobę
do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze terapeutycznym – integracja sensoryczna
dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna w wymiarze do 3 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Bobolice – realizacja godzin będzie następowała zgodnie z wydanymi bieżącymi decyzjami administracyjnymi.

Planowany termin zatrudnienia: od maja 2024 r. do grudnia 2024 r.

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej

z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają, co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) Obywatelstwo polskie.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało m. in.:
Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.
2) Predyspozycje osobowościowe tj.: dyspozycyjność przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta odporność na trudne sytuacje i stres, umiejętność skutecznego komunikowania się, terminowość, sumienność.
3) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1. praca w ramach umowy cywilnoprawnej na terenie Miasta Bobolice.

Wymagane dokumenty:
1) CV z załączoną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO”.
2) Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
3) Udokumentowane posiadanie, co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pokoju nr 5 w godzinach od 8: 00 do 12: 00 od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice.

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy – specjalistyczne usługi opiekuńcze w terminie do dnia  6 maja 2024 r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS
w Bobolicach

 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice.   

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z:
1) Administratorem Danych pod adresem e-mail: mgops@bobolice.pl lub tel: 94 318 75 95
2) Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.mgops@bobolice.pl

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu:
a) Realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 2211 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

A jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolna zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
b) W zakresie wizerunku (podstawa prawna art. 2212 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia),
c) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna art. 2212 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia)

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w sposób pisemny na adres administratora.
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po tym okresie przez okres do 3 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych oszczeń, a dane przetwarzane w oparciu  o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 3 miesięcy . W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr  oraz kadra kierownicza decydująca  o zatrudnieniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.