Kierunek – bezpieczna Rodzina

Gmina Bobolice / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Kierunek – bezpieczna Rodzina” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizuje równocześnie zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Głównym założeniem projektu jest podjęcie przez Gminę Bobolice przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. W ramach projektu planujemy poprowadzić lokalną kampanię przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Bobolice pt. „Kierunek – bezpieczna rodzina”. Wieloaspektowość zjawiska przemocy wymusza podjęcie różnorodnych przedsięwzięć, które skierowane będą do m.in. osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży zamieszkujących teren gminy Bobolice, a opierać się będzie na działaniach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających na problem.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Diagnoza „grup ryzyka” oraz opracowanie raportu dotyczącego zjawiska przemocy w Gminie Bobolice. Celem tych badań będzie diagnoza tzw. „grup ryzyka”, tj. środowisk społecznych zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bobolice, a także określenie skali i zasięgu tego zjawiska oraz jego charakterystyka.
  2. Akcja informacyjno – edukacyjna do społeczności lokalnej na temat rozpoznawania i konsekwencji zagrożeń płynących z przemocy (opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej ze wskazówkami o instytucjach i placówkach udzielających pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową, opracowanie i wydanie broszury służącej upowszechnieniu tematyki przemocy w rodzinie, ogłoszenie konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie, opracowanie i wydruk plakatu promującego akcję informacyjno – edukacyjną).
  3. Szkoła dla Rodziców – warsztaty terapeutyczne. Głównym celem jest wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach w rodzinie, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych. Zajęcia będą miały charakter warsztatów terapeutycznych.
  4. Poradnia Dobrego Rodzica. W ramach tego zadania odbędą się spotkania z rodzicami w placówkach oświatowych na terenie gminy Bobolice, mające na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych nawyków rodzinnych i środowiskowych, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.
  5. Bezpieczny senior – spotkania dla seniorów w Bobolicach i w świetlicach wiejskich w Dargini, Kłaninie i w Drzewianach. Celem spotkań jest podniesienie samoświadomości seniorów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz nauka sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia.
  6. Warsztaty samoobrony dla kobiet i seniorów. Seniorzy i kobiety są grupą w szczególności zagrożeni przemocą i narażeni na napaści. W razie ewentualnego ataku mają niewielkie szanse na wygranie starcia z silniejszym przeciwnikiem. Zajęcia mają na celu zaktywizować ruchowo uczestników i nauczyć ich podstawowych technik radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
  7. Spotkanie podsumowujące projekt. W grudniu 2018 r. zostanie zorganizowana spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Działania przewidziane w projekcie będą realizowane w ramach istniejącego partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na rzecz rozwoju społecznego i aktywizacji mieszkańców. Skupia 39 instytucji / partnerów. Jednym z zadań partnerstwa jest podejmowanie wspólnych działań prze Partnerów na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się realnie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie, a tym samym pozwoli na zwiększenie zaufania do instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.