„Niepodległość niejedno ma imię”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uzyskało dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pt. „Niepodległość niejedno ma imię” na rzecz seniorów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt nasz uzyskał 232 pkt. (na 240 pkt. możliwych). Na 351 wniosków dofinansowanych w priorytecie II zajmuje 43 pozycję. Kwota dofinansowania to 125.207,00 zł (w 2018 r. – 60.767,00 zł, 2019 – 64.440,00 zł).
Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznej aktywności osób starszych 60+, niskich kompetencji społecznych, co może skutkować ich wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób 60+ z terenu gm. Bobolice dla godnego starzenia się poprzez różne formy edukacji i zajęć praktycznych. Działania będą koncentrowały się wokół osób starszych tworząc im warunki do edukacji, dbania o aktywność fizyczną i integracji wewnątrzpokoleniowej. Projekt będzie realizowany w okresie VI 2018 – XII 2019 w gminie Bobolice (Bobolice, Dargiń, Kłanino, Głodowa). Przewidziano następujące działania:

 1. „Wehikuł czasu”- cykl wykładów pomiędzy przeszłością a współczesnością. W 2018 r. tematyka wykładów dotyczy historii Polski, celem uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości. W 2019 r. zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. aktywności w wieku, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwo, itp.
 2. „Dziś i jutro sprawny” – gimnastyka ogólnorozwojowa z wyjazdami na basen. Gimnastyka dla seniora to ćwiczenia, poprawiające zdolności ruchowe oraz ogólną sprawność, nie tylko fizyczną ale także psychiczną.
 3. „Moje drogi” – marsze Nordic Walking – marsz NW angażuje prawie wszystkie mięśnie i połączenia stawowe, co prowadzi do ich usprawnienia.
 4. „Dziś i jutro zdrowy i gotowy do udzielenia pomocy” – warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów.
 5. „Współczesność w służbie przeszłości” – warsztaty komputerowe dla seniorów. Celem tych zajęć jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.
 6. „Tanecznym krokiem ku wolności” – warsztaty taneczne dla seniorów.
 7. Gminny Dzień Seniora 2018 pt. „W hołdzie dla niepodległej”.
 8. „Spotkania z kulturą” -wyjazdy do kina / teatru / filharmonii.
 9. „Jak za dawnych lat bywało” – spotkania dyskusyjne w czterech miejscowościach: Bobolice, Kłanino, Głodowa i Dargiń.
 10. „Radość tworzenia” – warsztaty artystyczne dla seniorów. To spotkania, na których seniorzy zachęceni będą do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych. Przewiduje się organizację dwóch cykli warsztatów (po jednym w 2018 r. i 2019).
 11. „Jak się skutecznie bronić” – zajęcia ruchowe z elementami samoobrony. Zajęcia mają na celu zaktywizować ruchowo seniorów i nauczyć ich podstawowych technik radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 12. Gminny Dzień Seniora 2019 pt. „Bezpieczny senior”. Dni Seniora mają również na celu zainicjowanie lokalnie dyskusji o bezpieczeństwie osób starszych, ukazanie różnorodnych form aktywności osób starszych, zbudowanie lokalnego poczucia odpowiedzialności za godne życie osób starszych oraz ich bezpieczeństwo.
 13. Rekrutacja i promocja projektu oraz działania organizacyjno – administracyjne.

Partnerem będą następujące instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gmina Bobolice.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.