Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Flaga i godło

Informacja o dofinansowaniu :
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu :
Opieka wytchnieniowa

Wartość dofinansowania :
Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania wynosi 49.168,08 zł

Całkowity koszt programu:
Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi  49.168,08  zł

Opis projektu
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
Program jest realizowany przez MGOPS w 2 modułach, w tym : pobyt dzienny świadczony w miejscu zamieszkania  oraz pobyt całodobowy w formie 14 – dniowego pobytu. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.