Pomoc żywnościowa dla najuboższych już wkrótce

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienia im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców do udziału w Program odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
– 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
– 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).
W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, jest to dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej
Strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowana do Programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
lub https://www.fepz.gov.pl

Szanowni Państwo, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.