Posiedzenie Zarządu partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

15 listopada 2021 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się posiedzenie Zarządu partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”.
Przypomnijmy, partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” powstało 12 kwietnia 2016 r. (z połączenia dwóch dotychczas działających Partnerstw). Przedmiotem partnerstwa jest:

  1. wzajemne wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego,
  2. zachęcanie instytucji, organizacji, osób do działania na rzecz aktywności lokalnej,
  3. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  4. przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów na rzecz rozwoju społecznego i aktywizacji mieszkańców,
  5. stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji oraz dzielenie się doświadczeniami z podjętych inicjatyw.
  6. podejmowanie wspólnych działań przez Partnerów na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  7. nabycie przez Partnerów umiejętności budowania relacji pomiędzy przedstawicielami lokalnych partnerów w celu lepszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania problemów występujących w rodzinie oraz wsparciu funkcji rodziny,
  8. nabycie umiejętności pracy w grupie, wspólne rozwiązywania problemów, dochodzenie do porozumienia w kluczowych sprawach,
  9. poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy potencjału rozwojowego gminy/powiatu oraz znalezienie skutecznych rozwiązań na jego wykorzystanie pod kątem długofalowej polityki wsparcia rodziny.

Partnerstwo obecnie liczy 48 partnerów z terenu powiatu koszalińskiego, szczecineckiego i białogardzkiego. Zgodnie z umową partnerską Zarząd kieruje całokształtem działalności Partnerstwa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia partnerów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem partnerów.

Podczas tegorocznego posiedzenie Zarządu partnerstwa zostały omówione działania podjęte w 2020 r. Mimo niesprzyjających warunków, stanu pandemii realizowane były różne zadania i projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej. Zarząd podjął również uchwałę o odstąpieniu od zwołania Zgromadzenia partnerów w 2021 roku mając na względzie panująca sytuację i bezpieczeństwo uczestników. Została również podjęta uchwała zatwierdzająca plan pracy partnerstwa na lata 2022 – 2024.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.