Procedura „Niebieskiej Karty” bez tajemnic

17 listopada 2021 r. w odbyło się szkolenie pt. Procedura „Niebieskiej Karty” – działania pomocowe na rzecz rodzin doznających przemocy domowej, w tym rodzin z problemem alkoholowym. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Finansowane było z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2021.
W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie grup roboczych, przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej, służby zdrowia, oświaty, pracownicy socjalni. Zostało ono poprowadzone przez: Panią Kornelię Liśkiewicz – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, kuratora sądowego, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Mielnie oraz Panią Elżbietę Rudnicką – certyfikowaną specjalistkę i superwizorkę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutkę rodziną, posiadającą ponad 25-letnią praktykę zawodową.
Uczestnicy zapoznali się m.in. z procedurą „Niebieskie Karty” od strony praktycznej. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Przedstawiono rolę pracownika socjalnego, funkcjonariusza Policji, członka GKRPA, przedstawiciela ochrony zdrowia, przedstawiciela oświaty i żandarmerii wojskowej w ramach procedury. Ważny zagadnieniem była tematyka związana z : pracą z osobą doznającą przemocy domowej – ustalenie planu pomocy, oddziaływaniem na sprawcę przemocy domowej – jak skutecznie zmotywować do współpracy. Omówiono również tematykę związaną z dzieckiem w procedurze ,,Niebieskiej Karty”. W procedurze „Niebieskie Karty” dziecko pojawia się jako:

  • osoba, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie,
  • świadek przemocy jednego dorosłego (rodzica, opiekuna) wobec drugiego,
  • osoba, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
  • osoba uwikłana w konflikt okołorozwodowy rodziców.

Szczególną uwagę zwrócono na dziecko jako osoba doznająca przemocy i jako świadek.
Dyskutowano również o współpracy z właściwymi organami, w tym z sądem, prokuraturą. Na zakończenie omówione zostało zagadnienie superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy. Superwizja to narzędzie pracy na rzecz zatrzymywania przemocy w rodzinie i leczenia jej skutków.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Gminy Bobolice w ramach realizacji projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2021

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.