Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 informacja o naborze

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w związku z możliwością aplikowania do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres mgops@bobolice.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 943187595 bądź zgłoszenie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13 w godz. 7:00 – 15:00.
Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do:
1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o:
– znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
– traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
– poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
– wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
– uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
– dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
– zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług a także osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres: mgops@bobolice.pl, osobiście w siedzibie ośrodka lub pod numerem telefonu: 943187595w godzinach 7:00-15:00 do dnia 15 września 2023.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.