Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Flaga i godłoInformacja o dofinansowaniu :
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu :
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Wartość dofinansowania :
Współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 36.720  zł.

Całkowity koszt programu:
36.720 zł

Opis programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełno-sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego,  samodzielnego i aktywnego życia oraz  dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji , załatwianiu spraw urzędowych,  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.