PUP w Koszalinie realizuje projekt aktywizacji osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głownie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 686 osób (345 K i 341M) w wieku 30  lat i więcej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin. Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie jako bezrobotne, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia dla grupy osób bezrobotnych:

  1. Indywidualny Plan Działań oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu,
  2. Staże u pracodawcy dla 43 osób,
  3. Prace interwencyjne dla 144 osób,
  4. Szkolenia dla 215 osób,
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 193 osób,
  6. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 215 osób.

Uczestnicy projektu, którzy będą dojeżdżać do miejsca odbywania stażu / prac interwencyjnych / szkolenia będą mieli możliwość złożenia wniosku o refundację kosztów zgodnie z art. 44 pkt 1, art. 45 ust. 1, 3, 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.)
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Rekrutacja uczestników do projektu na poszczególne zadania prowadzona jest w sposób ciągły, do wykorzystania alokacji środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, Dział Instrumentów Rynku Pracy, pokój 202 (II piętro), tel. 94 345 57 26 lub u opiekuna projektu – Zespół ds. programów, pokój 307 (III piętro), tel. 94 345 577 43.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.