500 plus i „Dobry start”

Szanowni Państwo, zapraszam do składania wniosków – program rządowy „Dobry Start”- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynający rok szkolny 2019/20120 dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie nie przysługuje. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).
Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca 2019 r drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś od 1 sierpnia b.r. drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) w ośrodku pomocy społecznej. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatecznym terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad b.r.

Po za tym od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku rodzin niepełnych świadczenie „500+” na dziecko nie jest  uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica. Rodzice dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r. mają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia „500+”. Jeżeli zachowają ten termin świadczenie będzie przysługiwało od dnia urodzenia dziecka. Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail  informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku adresu e-mail informację można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach  wyłącznie osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia  nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Wniosek złożony w okresie od dnia 01 lipca do dnia 30 września 2019 r. będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia „500+” od miesiąca  złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021 r.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.