INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB W WIEKU 60+ DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE NA WYBORY SAMORZĄDOWE W DNIU 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Bobolic  informuje, że w terminie do 25 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,  przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego.

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają:

 1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej samej ustawy;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 tejże ustawy;
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 2. osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 3. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wszystkim tym grupom wyborców przysługuje bezpłatny transport z:

 • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców,
  albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
 • lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż
  (transport powrotny).

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenie należy złożyć w jednej z poniższych form:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,76-020 Bobolice;
 2. osobiście w sekretariacie lub  w pok. nr 23 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach bądź telefonicznie: 94 3458 401; 94 3458 433 ; 94 3458 434
 3. w formie elektronicznej  poprzez email:gmina@bobolice.pl lub platformę Epuap

Zgłoszenia pisemnego, osobistego lub w formie elektronicznej należy dokonać, na druku zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne będzie podanie informacji, zawartych w druku zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 WAŻNE: Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Urzędu

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej
w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania
z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy pdf
Formularz zgłoszeniowy doc

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.