Informacja o RADiM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu będącej pierwszym wsparciem w kryzysie. Adresatami działań są dzieci i młodzież w wieku 0-25 lat oraz ich rodzice/opiekunowie.

OBECNIE ISTENIEJE MOŻLIOWOŚĆ SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA:

  • PSYCHOLOGICZNEGO,
  • RODZINNO – TERAPEUTYCZNEGO,
  • PRAWNEGO

 Miejsce wykonywania świadczenia wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13.

KONTAKT:
Radosław Płoszaj, pokój 224, tel. 94–71-40-224
Agnieszka Walczak, pokój 216, tel. 94–71–40-216

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.