SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BOBOLICE

Przedstawiamy warunki zakupu węgla po cenie preferencyjnej:
1.Cena sprzedaży węgla wynosi 2.000,00 zł brutto za tonę.
Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla, zlokalizowanego w gminie Manowo do gospodarstwa domowego. Koszt transportu w tym zakresie leży po stronie wnioskodawcy. Miejsce odbioru węgla: Rosnowo 27 (Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500.
Warunkiem odbioru węgla jest zapłata całej ceny sprzedaży z góry na konto Urzędu Gminy Manowo, rachunek w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie, Oddział w Będzinie nr 49 8581 1014 2005 2000 0116 0028 oraz okazanie faktury wystawionej przez Gminę Manowo z adnotacją „zapłacono”. Faktura za sprzedaż węgla będzie do odbioru w Urzędzie Gminy Manowo po zaksięgowaniu wpłaty tytułem ceny sprzedaży węgla. Uzgodnić z panią Katarzyną Hryniewicz nr telefonu 94 318 25 96; lub 695 229 686 czas osobistego odbioru faktury. Faktura może być na prośbę kupującego przesłana drogą elektroniczną. W przypadku braku poczty elektronicznej faktura może zostać przesłana do Urzędu Miejskiego w Bobolicach na żądanie kupującego.
Istnieją dwie możliwości odbioru węgla z Elektrociepłowni Rosnowo:
a) Odbiór we własnym zakresie. Wówczas trzeba mieć przy sobie opłaconą fakturę oraz oryginał zaświadczenia do oddania w Elektrociepłowni.Proszę zadzwonić do Urzędu Gminy Manowo na numer telefonu 502 372 715, celem upewnienia się czy interesujący Państwa sortyment węgla znajduje się na składzie węgla w Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie.
b) Gmina Manowo proponuje transport za 50 zł. od rodziny, płatne gotówką u kierowcy. Jednym kursem załatwionych będzie 8 osób z jednego kierunku jazdy. Osoby zainteresowane taką propozycją proszone są o zgłoszenie tego zamiaru do:
– Gmina Bobolice- Pan Adam Panfil tel. 94 3458 433,lub
– Gmina Manowo- Pani Halina Śliwa tel. 502 372 715
Koordynatorzy w porozumieniu ze sobą będą decydowali, do kogo w danym dniu pojedzie transport z węglem. Odbiorca węgla (lub osoba wskazana przez Kupującego) w tym dniu będzie musiała być w domu, aby pokwitować odbiór.
3.Pomiar ilości sprzedawanego węgla kamiennego będzie odbywać się w miejscu załadunku. Jako ilość węgla kamiennego wydawanego Kupującemu przyjęty będzie tonaż zważony w miejscu załadunku i wpisany w pokwitowaniu odbioru. Tak wskazana ilość będzie wiążąca dla Stron.
4.Z chwilą wydania węgla kamiennego Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, ryzyko utraty lub zmiany jakości węgla kamiennego przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego. Jakiekolwiek rozbieżności odnośnie wagi węgla kamiennego wydanego Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, między wagą ustaloną w sposób wskazany w pkt 4, a wagą węgla kamiennego ustaloną przez Kupującego po przybyciu do miejsca zamieszkania Kupującego, będą rozstrzygane między Kupującym a przewoźnikiem realizującym usługę przewozu węgla kamiennego na zlecenie i ryzyko Kupującego. W tym zakresie Gmina zwolniona jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego lub przewoźnika działającego na zlecenie, ryzyko oraz koszt Kupującego
5.Gmina Manowo zastrzega, że przedmiotem sprzedaży będą sortymenty węgla dostępne u podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, z którym Gmina podpisała umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Odbiór węgla uzależniony jest od możliwości związanych z dostępnością węgla, w tym w szczególności o charakterze produkcyjnym, logistycznym, organizacyjnym i technicznym. Gmina Manowo zastrzega możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży węgla w przypadku braku dostępności węgla, braku odpowiedniej jakości węgla dostarczonego Gminie lub braku odpowiednich sortymentów węgla. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Gmina może zrealizować w terminie 60 dni od dnia uiszczenia ceny sprzedaży węgla.
6.Zapłata ceny sprzedaży węgla jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków sprzedaży węgla.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.