Wsparcie osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od wielu lat podejmuje na terenie gminy szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizowane są programy adresowane do ofiar i sprawców przemocy, odbywają się szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzone jest poradnictwo dla osób doświadczających przemocy, interwencje wobec osób stosujących przemoc, jak również działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy. Społeczność gminy Bobolice na bieżąco informowana jest o wszelkich możliwych formach wsparcia, m.in. poprzez informacje zamieszczane w lokalnym biuletynie samorządowym, na portalach internetowych oraz stronach internetowych ośrodka pomocy społecznej jak również Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

Opis działalności:

 1. Utworzenie i koordynowanie działalności Centrum Wspierania Rodziny w Bobolicach oraz Punktu Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS” w Bobolicach (2005 r.)
 2. Utworzenie Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” w Bobolicach (2006 r.)
 3. Wdrożenie i koordynowanie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice (2006-2011)
 4. Nadzór oraz koordynowanie prac zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych na terenie Gminy Bobolice (2008 r. do nadal)
 5. Prowadzenie i koordynowanie na terenie Gminy Bobolice programu ,,Bezpieczna Rodzina” realizowanego przez Powiat Koszaliński (2008 r.)
 6. Prowadzenie i koordynowanie na terenie Gminy Bobolice programu ,,Kierunek Rodzina” realizowanego przez Powiat Koszaliński (2009 r.)
 7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w zakresie realizacji na terenie gminy Bobolice programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy wraz z ewaluacją (2009 r.)
 8. Prowadzenie i koordynowanie na terenie Gminy Bobolice I i II edycji programu ,,Rodziny bez barier” realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2010 r.)
 9. Zorganizowanie szkolenia warsztatowego pn. ,,Interdyscyplinarne formuły przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (2010 r.)
 10. Zgłoszenie oraz przystąpienie Gminy Bobolice do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” (2010 r.)
 11. Wdrożenie i koordynowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bobolice (2011 r. do 2016 r.)
 12. Opracowanie dokumentu pn. ,,Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie w Gminie Bobolice” (2011 r.)
 13. Zgłoszenie Gminy Bobolice oraz uczestnictwo w Koalicji na rzecz wdrażania i realizowania standardów postępowania wobec dziecka doświadczającego przemocy na terenie województwa zachodniopomorskiego (2011 r.)
 14. Opracowanie treści ,,Poradnika dla osób doświadczających przemocy” (2011 r.)
 15. Zorganizowanie spotkania służb działających na terenie Gminy Bobolice na rzecz społeczności lokalnej (2011 r.)
 16. Udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym pn. ,,Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w percepcji osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” (2012 r.)
 17. Zorganizowanie szkolenia warsztatowego dla członków Lokalnej Koalicji – ,,Szkolenie warsztatowe dla członków Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń”- zastosowanie działań pomocowych w praktyce – podpisanie Aktu koalicyjnego (2012 r.)
 18. Zorganizowanie szkolenia warsztatowego pn. ,,Procedura ,,Niebieskiej Karty” – zastosowanie w praktyce”. (2012 r.)
 19. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie dofinansowania z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. ,,Bezpieczna Rodzina -Bezpieczny Dom” (2012 r.)
 20. Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Metodyka i diagnoza problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Procedura Niebieskiej Karty”. (2013 r.)
 21. Opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. ,,Bezpieczna Rodzina -Bezpieczny Dom – II edycja” (2014 r.)
 22. Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Dziecko ofiarą przemocy domowej” – procedury postępowania interwencyjnego. W ramach szkolenia zostały przygotowane ulotki informacyjne w nakładzie 1000 sztuk, dotyczące możliwości uzyskania pomocy w razie wystąpienia problemu przemocy w rodzinie. Ulotki w ramach profilaktyki zostały rozdystrybuowane na terenie Gminy Bobolice (2014 r.)
 23. W 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Bobolicach została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty”, podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 14 kwietnia 2014 roku. Działalność Gminy Bobolice w zakresie realizacji powyższych zadań została oceniona pozytywnie.
 24. Wdrożenie i koordynowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bobolice (2016 r.- 2020 r.)
 25. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zakresie zorganizowania szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Wieloaspektowa analiza przemocy jako zjawiska społecznego z elementami przemocy seksualnej – rozpoznawanie i interwencja” (2015 r.)
 26. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zakresie zorganizowania szkolenia warsztatowego dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Procedura ,,Niebieskiej Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie” (2016 r.)
 27. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zakresie zorganizowania szkolenia warsztatowego dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Procedura ,,Niebieskiej Karty” w praktyce i interdyscyplinarność działań” (2017 r.)
 28. W 2017 r. w Urzędzie Miasta Bobolice została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności zagadnień dotyczących: opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, prowadzenia procedury ,,Niebieskie Karty”, podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2016 r. do 16.10.2017 r., a realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie od 01.01.2014 r. Działalność Gminy Miasto Bobolice w zakresie realizacji powyższych zadań została oceniona pozytywnie.
 29. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zorganizowaniu szkolenia warsztatowego dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Procedura ,,Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie” (2018 r.)
 30. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zakresie opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania z środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. ,,Kierunek – Bezpieczna Rodzina”. Uzyskanie dofinansowania (2018 r.)
 31. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w zorganizowaniu instruktażu/szkolenia pt. „Interwencyjne odebranie dziecka” oraz szkolenia pt. ,,Przemoc domowa – najważniejsze aspekty psychologiczne – teoria i praktyka” (2019 r.)

 Na terenie Gminy Bobolice w poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom od wielu lat angażuje się wielu profesjonalistów, lokalnych instytucji oraz organizacji pozarządowych. Wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu wsparcia wymaga ciągłej i nieustannej współpracy instytucjonalnej, a w szczególności osobistego zaangażowania się poszczególnych osób, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz władz lokalnych Gminy Bobolice.

 W celu uzyskania pomocy czy szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu email : kierownik.mgops@bobolice.pl, jasiulek.mgops@bobolice.pl lub pod nr tel 94 31875959, 94 3187713

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.