Zapytanie ofertowe na prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Znak sprawy: MGOPS.273.2.2021                                   Bobolice, 17.02.2021

Zapytanie ofertowe na prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

1.Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
Jedności Narodowej 13
76-020 Bobolice
tel: 94 318 75 95
e-mail:mgops@bobolice.pl

2.Przedmiot zamówienia:
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342).

3.Informacja o zamawiającym:
Zamawiającym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach szczególnych i na dzień 15.02.2021 roku zatrudnia 22 pracowników w tym:
1. Urodzonych w latach 1957 – 1969 – 6 osób
2. Urodzonych w latach 1970 – 1982 – 11 osób
3. Urodzonych w latach 1983 – 1994 – 5 osób

4. Od podmiotu zainteresowanego prowadzeniem i zarządzaniem Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wymaga się:
1.Udzielenia informacji o instytucji finansowej:
– liczba lat licencjonowanej działalności w Polsce
– liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami emerytalnymi (PPE, PPO) w Polsce.

2.Opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK
3. Wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
4. Zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,
5. Przedłożenie wzoru umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, spełniającej wymogi ustawy.
6. Przedstawienie warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK.
7. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.
8. Wskazania innych niż określone wyżej proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.

5. Wymogi wobec podmiotu składającego ofertę:
1.Wykazanie, w oparciu o dokumenty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione przez oferenta, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2.Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3.Posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonych środków własnych w wysokości co najmniej 25 mln PLN (w tym 10 mln PLN w środkach płynnych).

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK – waga 40 %
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) – waga 30 %
3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30 % (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1%)

7. Termin i miejsce złożenia oferty:
Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2021r. do godziny 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice (w godzinach 7.00-15.00), przesłać pocztą tradycyjną na jego adres lub przesłać drogą e-mail na adres: mgops@bobolice.pl. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę pisemną należy sporządzić na Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania. Formularz wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać i umieścić w zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie i Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi”
W przypadku ofert elektronicznych podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail. 

 8. Osoba do kontaktu:
Osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Jolanta Stępień Kierownik Ośrodka Jolanta Stępień  oraz pracownik Ewelina Wujak.

 9. Dodatkowe informacje:
Po złożeniu oferty i wstępnej analizie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  może przystąpić do negocjowania warunków lub zawarcia umowy. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również do podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Obowiązek informacyjny

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.