OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Wymiar etatu: umowa cywilnoprawna  

Przewidywany termin zatrudnienia: STYCZEŃ 2020 r.

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 1. Znajomość problematyki dotyczącej uzależnień
 2. Kształtowanie postaw pro-zdrowotnych.
 3. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych
 4. Praca z osobami współuzależnionymi.
 5. Pogłębianie diagnozy w zakresie problemu uzależnień.
 6. Organizowanie grup wsparcia i terapii indywidualnej,
 7. Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu uzależnień.
 8. Prowadzenie grupowych form wsparcia, w tym o charakterze samopomocowym.
 9. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym.
 10. Przygotowanie programu i materiałów edukacyjnych na zajęcia grupowe – warsztaty, grupa samopomocy z zakresu uzależnień dla uczestników.
 11. Umiejętność pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie,
 12. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym i Centrum Wspierania Rodziny
 13. Gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą,
 14. Umiejętność pracy w zespole,
 15. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
 16. Rozpoznanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby uzależnionej,
 1. Rozpoznanie źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych,
 2. Samodzielne zdiagnozowanie przypadku i przygotowanie planu terapeutycznego,
 3. Zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w trakcie realizacji planu terapeutycznego,
 4. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji,
 6. Współpraca z innymi specjalistami, min. z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny,
 7. Prowadzenie dokumentacji realizowanego planu terapeutycznego, działań (rejestr osób, które skorzystały z porady/konsultacji w tym: termin, imię i nazwisko, podpis uczestnika porady/konsultacji, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej porady),
 8. Sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań.

Wymagania konieczne:

1.wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień lub status w „w trakcie certyfikacji”, czyli osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień – akredytowane szkolenia przez PARPA lub Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2.posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki, terapii, psychoterapii uzależnienia lub współuzależnienia;
3.obywatelstwo polskie
4.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi w prowadzeniu terapii min. 2 lata,
 2. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 4. umiejętność elastycznego i twórczego podejścia do pojawiających się problemów i poszukiwania niestandardowych rozwiązań;
 5. empatia, dyspozycyjność, umiejętność właściwego i taktownego postępowania z osobami oraz wzbudzania zaufania.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1.praca w ramach umowy cywilnoprawnej w budynku MGOPS, Klubu Abstynenta „Przymierze” oraz Punkcie Konsultacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie, z dokładnym adresem i numerem telefonu.
 2. CV ze zdjęciem.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia oferty na w/w stanowisko.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą wraz z podpisem: “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO”. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pokoju nr 5 w godzinach od 8:00 do 12:00  od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice.

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko – terapeuta uzależnień” w terminie do dnia 31 października 2019 r.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.