Informacja o RADiM 2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż kontynuuje realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – obejmuje m.in warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Adresatami działań są dzieci i młodzież w wieku 0-25 lat oraz ich rodzice/opiekunowie.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA:

  •  PSYCHOLOGICZNEGO,
  • RODZINNO – TERAPEUTYCZNEGO,
  • PRAWNEGO,
  • DIETETYCZNEGO,
  • LOGOPEDYCZNEGO,
  • ZAWODOWEGO,
  • COACHINGU,
  • WARSZTATÓW BIOFEEDBACK,
  • RODZINNYCH WARSZTATÓW KREATYWNYCH.

Miejsce wykonywania świadczenia wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
ul. Andresa 32, 75-626 Koszalin 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94–71-40-253,
Agnieszka Walczak, pokój 1.5, tel. 94–71–40-216

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.