Bezpieczny senior w gminie Bobolice

Szanowni Państwo, Boboliccy Seniorzy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przystępuje do realizacji projektu socjalnego pt. „Bezpieczny senior w gminie Bobolice w lata 2022 – 2023” wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Bobolic nr 38/2022 r. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów czy administracji najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby. Pozbawieni… Czytaj dalej…

Opiekujesz się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym – możesz odpocząć

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w 2022 r, podobnie jak w latach  poprzednich, realizuje Program Opieka wytchnienowa – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności…. Czytaj dalej…

Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: – 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł); – 1.320 zł w przypadku… Czytaj dalej…

Węzełek życia dla seniorów i mobilny pracownik pomocy społecznej

Od 2016 r. Gmina Bobolice realizowała projekt socjalny pt. „Węzełek życia” – pilotażowy program wsparcia osób starszych w Gminie Bobolice. Inicjatywa wzorowana jest na akcji przeprowadzanej w różnych miastach Polski (np. pod hasłem koperta życia m.in. w Szczecinie, Gogolinie, Warszawie, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Bochni, Białogardzie). 14 lutego 2022 r., Zarządzeniem Burmistrza Bobolic nr 23/2022 w sprawie realizacji projektu pt. „Węzełek życia” – program wsparcia osób starszych,… Czytaj dalej…

„Mobilny pracownik pomocy społecznej”

Minął już rok od wprowadzenia instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej”, która pomaga w dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto wspiera poprzez możliwość  załatwienie spraw w miejscu zamieszkania osoby. Uprawnionymi do korzystania z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” są mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie… Czytaj dalej…

Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Bobolice

Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy Gminy Bobolice, 21 marca 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Bobolicach podjęto Uchwałę nr XXXVIII/330/22 w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Gminę Bobolice do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2022. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie… Czytaj dalej…

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Bobolice

Zadanie finansowane ze środków ze środków państwowego funduszu celowego  – Funduszu Solidarnościowego. Program Opieka Wytchnieniowa  – edycja 2022 Dofinansowanie: 98 532,00 PLN Całkowita wartość projektu: 98 532,00 zł Gmina Bobolice odpowiadając na ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nabór przystąpiła po raz czwarty w 2022 roku do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022. Program stanowi co do zasady kontynuację działań wynikających z Programów pn. „Opieka wytchnieniowa”… Czytaj dalej…

Chcesz samodzielności i aktywnego życia ?

Zadanie finansowane ze środków ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 Dofinansowanie: 36 720,00 PLN Całkowita wartość projektu: 36 720,00 zł Gmina Bobolice po raz 3 podjęła się realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez  wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu… Czytaj dalej…

Pomoc osobom bezdomnym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przy współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie wspomaga osoby bezdomne w zakresie: zapewnienia tymczasowego schronienia, terapii, opieki medycznej oraz wsparcia w formie pracy socjalnej. Schronienie dla osób bezdomnych w 2022 r. jest realizowane dzięki umowie Nr 34/2021 zawartej 29 grudnia 2021 r. w Bobolicach. W bieżącym roku udzieliliśmy wsparcia w formie schronienia w Ośrodku w Darżewie 2 osobom bezdomnym z terenu… Czytaj dalej…